• All parkering innenfor bommene er forbudt. Kun av-⁄pålessing er tillatt, og kjøretøyet skal fjernes igjen så raskt som mulig.
 • Kontrollavgift blir ilagt etter 15 minutter.
 • Uniformert håndverkspersonell med uniformert servicebil har adgang til å parkere bilen inne i bo området så lenge oppdraget foregår hos beboer. Det skal ikke parkeres slik at det blir til hinder for utrykningskjøretøy eller lignende trafikk.
 • Parkering på øvre parkeringsplass og på venstre side av nedre parkeringsplass, sett mot garasjeport, er forbeholdt andelseiere med gyldig parkeringskontrakt fra styret.
 • Gjesteparkering er skiltet på nedre parkeringsplass.
 • Gjesteparkeringskort skal brukes av alle besøkende til Østausa borettslag.
 • Gjester kan parkere inntil 72 timer. Dette gjelder kun motorkjøretøy under 3500 kg. Etter 72 timer må kjøretøyet fysisk være borte i 1 dag før gjesteparkeringen kan benyttes igjen, ellers vil kontrollavgift bli ilagt. Andelseiere som har gjester med behov for parkering over 72 timer, må innhente tillatelse fra styret.
 • Andelseiere med kontraktfestet uteparkering⁄ garasje kan ikke benytte gjesteparkeringen til parkering av kjøretøy tilhørende andelseier. Med kjøretøy tilhørende andelseier menes: Alle kjøretøy inntil 3500 kg som disponeres av andelseier og⁄ eller av personer boende hos andelseier. Overtredelse medfører umiddelbar kontrollavgift. I særskilte tilfeller kan andelseier få dispensasjon av styret. Dispensasjonen gis i de tilfeller andelseier venter på tildeling av fast plass. e.l.
 • Biler med grønne skilter firma/privat har ikke lov å benytte gjesteparkering uten gyldig parkeringskort/app
 • Overtredelse medfører umiddelbar kontrollavgift.
 • Parkering utenfor oppmerkede felter fører automatisk til kontrollavgift og⁄ eller borttauing av kjøretøyet.
 • Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene blir ivaretatt av privat parkeringsselskap, som vil patruljere området med uniformert personell til uregelmessige tider.
 • Borettslaget tar ikke ansvar for skader, innbrudd, hærverk eller lignende som måtte oppstå på kjøretøyene.
 • Elbil eller lignende kjøretøy skal ikke tilkobles Østausa borettslags elektriske anlegg for ladning uten tillatelse fra styret.
 • Det er kun lov å oppbevare ett sett dekk på parkeringsplass i garasje.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare brann– og eksplosjonsfarlige eller giftige produkter i garasjeanlegget. Herunder nevnes spesielt gassflasker (propan o.a.).
 • Beboere som flytter fra borettslaget er selv ansvarlige for å si opp parkeringsplass. Parkeringsplassen skal sies opp skriftlig og har 1 mnd oppsigelsestid fra påfølgende måned. Leiekostnad løper til parkeringsavtalen er avsluttet ihht kontrakt. De som har ladeboks er selv ansvarlig for å ta med seg denne.

For elbilplassene gjelder samme regler som for de øvrige parkeringsplassene, så langt disse passer. I tillegg gjelder også følgende bestemmelser, som går foran de øvrige parkeringsreglene hvis det skulle være et motsetningsforhold mellom dem:

 • Det ikke er tillatt å kjøpe eller installere ladeboks gjennom andre aktører enn Ladeklar.
 • Det er ikke tillatt å framleie plassen eller ta betalt for lading av andres kjøretøy.
 • Det er ikke tillatt å benytte strømuttakene til andre formål enn lading av elektriske kjøretøy.
 • Forbruk av strøm måles kvartalsvis og faktureres den enkelte etter måling.