Den enkelte andelseier er ansvarlig for at egen bod er ren og ryddig og at det ikke oppbevares gjenstander som er i strid med ordensreglene. Vedlikehold av den enkelte bod er andelseiers ansvar. Årlig vask av fellesareal organiseres av styret, men har du griset, så er det ditt ansvar å rydde opp.

Bodanlegget skal ikke brukes slik at andre sjeneres, eller slik at brudd på noen av lagets vedtekter oppstår. Reglene om ro gjelder også i bodanleggene.

Alle leiligheter i blokk 1, 2, 4 og 5 har egen bod i det utvendige bodanlegget. Nummeret på både utvendige og innvendige boder samsvarer med enhetsnummeret. Styret forbeholder seg retten til å klippe låser og tømme boder uten forvarsel, dersom de er tatt i bruk av uvedkommende.

Hver husstand har 1 – én – nøkkel til inngangsdørene i bodanlegget. Ved tap av nøkkel til bodanlegget kan ny bestilles gjennom styret til gjeldende pris. Dør til private boder skal holdes låst med egen hengelås.

Det er ikke tillatt å oppbevare brann– eller eksplosjonsfarlige eller giftige produkter i bodanlegget. Herunder nevnes spesielt gassflasker (propan o.a. ), løsemidler (aceton, lynol, syrer, lut, bensin etc.) og gift (plantevernmidler etc.). Normale olje– og vannbaserte produkter så som maling og smøreoljer aksepteres, så lenge de oppbevares i sikker emballasje.

Det er røykeforbud i bodanlegget.

Inngangsdørene til bodanlegget skal alltid være låst. Dørpumper skal ikke demonteres⁄slås av ved behov for åpen dør. Husk også å slukke lyset når du forlater stedet.

Det er ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler utenfor egen bod.

Foreldre har spesielt ansvar for at barn som har fått utdelt nøkkel for å gå på egen hånd i bodanlegget, retter seg etter ordensreglene. Lek skal ikke forekomme i bodanlegget.

Andelseier er erstatningsmessig ansvarlig for skade påført borettslagets og annen andelseiers eiendom.

Borettslagets forsikring dekker ikke skade på eller tyveri av gjenstander i boder eller bodanlegget. Disse oppbevares på andelseiers eget ansvar.

Det utvendige bodanlegget er utstyrt med rømningslys og brannslukkere.

Bodanlegget er utstyrt med ventilasjonsanlegg som virker på følgende måte:

  • Luft tas inn i inngangspartiet mot grendehus og fordeles med vifte via kanaler til bodanlegget
  • Brukt luft suges ut via kanaler med vifte plassert i inngangsparti mot blokk 3.
  • Vifter skal i utgangspunktet gå kontinuerlig, men kan tidsstyres ved behov. Dersom utetemperaturen ligger mellom +5°C og –10°C vil inntaksluften bli forvarmet til +5°C.
  • Ved temp. ute over +5°C forvarmes ikke luften. Ved temp. under –10°C stanser viftene og spjeldet lukkes for å hindre kald trekk.
  • Betjening av anlegget skal kun gjøres av Styret, eller den⁄de som Styret anviser.