Alle våtrom ble pusset opp i borettslagets regi 2016-2017.

Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand.  Andelseier skal vedlikeholde varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater.

Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

Andelseier har en særlig vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom og våtromsinstallasjoner. Vedlikehold og fornyelser skal utføres på en fagmessig god og forsvarlig måte, slik at lekkasjeskader unngås. Andelseier har således plikt til å sørge for fagmessig installasjon og vedlikehold av tilkoblinger til rørnettet for maskiner som benytter vann, samt plikt til å vedlikeholde gulv med fuktsperre på gulv og vegger, sluk og rør frem til sluk.

Ved endring av vegg og/eller gulv i våtrommet skal det legges forsvarlig membran, med mindre andelseier kan dokumentere at det allerede er lagt forsvarlig membran.

Alle endringer som involverer strøm, rør og/eller våtrom må søkes om og godkjennes skriftlig av styret før oppstart. Andelseier er rettslig ansvarlig for at arbeidet utføres av seriøse håndverkere med forsikring/ansvar, og kan bli erstatningspliktig hvis skader oppstår på bygningsmasse grunnet dårlig utført arbeid. Andelseier må ta kostnad hvis styret kaller ut rørlegger, elektriker og andre håndverkere, og der feil ligger hos den enkelte andelseier og ikke i felles infrastruktur. Ethvert brudd på branncelle må søkes om til styret i forkant. Gjeldende brannvernlovgivning må følges til enhver tid.

Arbeidet som innebærer hulltaking eller bytte av sluk, slik at brannceller brytes er søknadspliktige til Oslo Kommune.

Styret i borettslaget skal informeres om våtromsarbeider, uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig overfor Oslo Kommune eller ikke.
Varselet skal være sendt i god tid, og skal minimum inneholde en beskrivelse av arbeidene som skal utføres, varighet og navn på utførende entreprenør.

Ved søknadspliktige arbeider plikter beboer også å sende en kopi av godkjent sluttkontrollseddel til styret.

Ved spørsmål kontakt autorisert rørleggerfirma med våtromsgodkjennelse.