Økning av felleskostnader og a konto-beløp varmtvann fra 1. januar 2023

Felleskostnader – drift

Styret vedtok på styremøte den 02.11.2022 å øke felleskostnadene med 3 % fra 1. januar 2023.

Generell prisstigning har vært stor det siste året (6,5 % da budsjettet ble behandlet), og styret må hensynta dette når det skal settes av midler i budsjett for 2023. I tillegg til generell prisstigning er det kjent at kommunale avgifter øker kraftig neste år, herunder vann og avløp med 23,4 % og renovasjon med 14 %. Det er samtidig antydet at avgift til vann og avløp vil øke i stor grad de kommende årene som følge av prosjektet Oslo kommune arbeider med i forhold til reservevannforsyning.

Det har ikke vært økning i felles driftskostnader de siste årene. Den siste gangen driftskostnadene ble justert, var per 01.07.2019 da driftskostnadene ble redusert med 5 %. Av hensyn til å møte de store prisstigningene anser derfor styret at det er uforsvarlig ikke å øke felleskostnadene i noen grad.

Det bemerkes at det kun er driftskostnadene som øker med 3 %. Kapitalkostnadene (renter og avdrag) påvirkes av bankens rentejusteringer, som tidligere informert.

A konto-betaling varmtvann

Styret vedtok på styremøte den 02.11.2022 å øke a konto-betalinger til varmtvann med 10 % fra 1. januar 2023.

Etter avregning våren/forsommeren 2022 mottok styret flere henvendelser fra beboere, som hadde fått store tilbakebetalingskrav etter avregningen for varmtvannsforbruk i 2021. Dette kom av den store økningen i strømprisene. Dette gjaldt ikke alle, da forbruket naturlig nok varierer, men det var en stor økning i antallet andeler som fikk tilbakebetalingskrav i forhold til tidligere.

Styret har, som tidligere informert, undersøkt alternativer for å få en smidigere løsning for den enkelte, i tillegg til at borettslagets kostnader blir dekket inn etter hvert som de forfaller (borettslaget betaler fortløpende, mens faktisk forbruk fordeles etter avregningen hvert år).

Først og fremst er det informert om mulighet til å sjekke forbruket fortløpende ved å benytte seg av portalen hos Ista. Flere avregninger (enn årlig) anser styret som lite hensiktsmessig, da dette medfører store administrasjonskostnader. Det er videre undersøkt individuell forbruksbasert a konto-beregning. Dette er ikke en tjeneste Usbl tilbyr i utgangspunktet og vil medføre kostnader for å kunne gjennomføre.

Da a konto-beløpet ikke er justert siden individuell måling ble innført for fem år siden, er det anbefalt både av Ista og Usbl å øke a konto-beløpet. Varmtvannskostnader i borettslaget totalt ligger i 2022 an til å øke med 22,5 %. Styret har på bakgrunn av dette vedtatt en økning med 10 % på a konto-betalinger for varmtvann.

Ta kontakt med styret på styret@ostausa.no om du har spørsmål til ovennevnte.