Varsel om berammet generalforsamling 2023 og frist for å melde saker

Det vises til lov om burettslag § 7-4:

"Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret

skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og

om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp".

Østausa borettslag har berammet ordinær generalforsamling onsdag 26. april.

Innkalling til generalforsamling sendes mellom 8 og 20 dager før møtet.

Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 24. februar 2023. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

– det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,

– forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes helst på e-post til styret på styret@ostausa.no. Eventuelt kan man legge forslaget i styrepostkassen ved Grendehuset.

Interessert i styreverv? Borettslaget trenger engasjerte beboere!  

Det ble dessverre ikke valgt noen valgkomite ved generalforsamlingen 2022, da daværende valgkomite ikke klarte å finne kandidater. Styret har utarbeidet infoskriv om dette og oppfordrer alle som kan være interessert i styreverv til å melde seg ved å fylle ut og levere vedlagte lapp. Dette gjelder også kandidater til valgkomite. Dersom det er noen som kunne være interessert i å gjøre en uformell vurdering av eventuelle kandidater til styret (tilsvarende valgkomiteen egentlig skal gjøre) oppfordres også disse til å ta kontakt med styret.

Høringsinnspill angående drift i Micheletveien 61

Styret mottok kort tid før jul melding fra kommunen om søknad fra Mr. Pukk i Micheletveien 61, om tillatelse etter forurensningsloven til drift av omlastningsstasjon for ordinært avfall. Det søkes om tillatelse til mottak og mellomlagring av avfall, hovedsakelig bygg- og anleggsavfall. Styret ga etter gjennomgang av søknaden innspill til kommunen om at det før søknaden om endret drift eventuelt godkjennes, må det gjøres noe med t-krysset i Micheletveien, hvor det oppleves at trafikkavviklingen er risikofylt og lite oversiktlig.

Varmekabler til nedre garasje

Styret fikk rundt nyttår melding om at varmekablene ned til nedre garasje ikke fungerte som de skulle. Entreprenør, som la nye varmekabler høsten 2022, undersøkte dette nærmere etter kort tid og fant at en av kablene ikke fungerte. Dette er meldt videre til leverandør og følges opp.

Innloggingsdetaljer – Ista     

Styret har fått tilsendt innloggingsdetaljer til hver enkelt andel sin bruker på Ista (hvor man kan følge med på eget forbruk av varmtvann). Dette blir sendt ut av Usbl i posten, sammen med dette informasjonsskrivet og vi oppfordrer alle til å logge seg inn og følge med på eget forbruk, slik at man i det lengste kan unngå ubehagelige overraskelser når avregningen gjøres til våren.

Unngå parkering på internveier og foran oppganger

Av husordensreglene følger det

All parkering innenfor bommene er forbudt. Kun av-⁄pålessing er tillatt, og kjøretøyet skal fjernes igjen så raskt som mulig.

Det er spesielt viktig at alle forholder seg til reglene nå på vinteren, hvor parkering på internveiene fort kommer i konflikt med snørydding og strøing. Vi ber derfor om at alle er bevisst på dette ved av- og pålessing, og ikke parkerer i strid med reglene.

Balkongprosjekt – meld fra om eventuelle mangler eller avvik!

De siste markisene ble montert rett før jul, og alt arbeid er nå i utgangspunktet ferdigstilt. Vi har tidligere informert om at skinner til ledninger til markisene og eventuelt annet i forbindelse med dette skulle tas samlet, og entreprenør vil finne tidspunkt til dette så snart som mulig.

I forbindelse med de avsluttende arbeidene er det ønskelig at vi får beskjed om eventuelle avvik. Vi ber om at det meldes fra til styret dersom du mener noe på din balkong/terrasse/uteplass er mangelfullt, herunder med

  • Gulv
  • Markiser
  • Innglassing
  • Strømuttak

Vi ber om at det meldes fra om dette på styret@ostausa.no eller ved lapp i postkassen på Grendehuset innen 27. januar 2023 .

Styret vil sette opp alle forhold i en oversikt som videreformidles til entreprenør og deretter tas tak i.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Østausa borettslag