• All parkering innenfor bommene er forbudt. Kun av-⁄pålessing er tillatt, og kjøretøyet skal fjernes igjen så raskt som mulig.
 • Kontrollavgift blir ilagt etter 15 minutter.
 • Uniformert håndverkspersonell med uniformert servicebil har adgang til å parkere bilen inne i bo området så lenge oppdraget foregår hos beboer. Det skal ikke parkeres slik at det blir til hinder for utrykningskjøretøy eller lignende trafikk.
 • Parkering på øvre parkeringsplass og på venstre side av nedre parkeringsplass, sett mot garasjeport, er forbeholdt andelseiere med gyldig parkeringskontrakt fra styret.
 • Gjesteparkering er skiltet på nedre parkeringsplass.
 • Gjester kan parkere inntil 72 timer. Dette gjelder kun motorkjøretøy under 3500 kg. Etter 72 timer må kjøretøyet fysisk være borte i 7 dager før gjesteparkeringen kan benyttes igjen, ellers vil kontrollavgift bli ilagt. Andelseiere som har gjester med behov for parkering over 72 timer, må innhente tillatelse fra styret.
 • Andelseiere med kontraktfestet uteparkering⁄garasje kan ikke benytte gjesteparkeringen til parkering av kjøretøy tilhørende andelseier. Med kjøretøy tilhørende andelseier menes: Alle kjøretøy inntil 3500 kg som disponeres av andelseier og⁄eller av personer boende hos andelseier. Overtredelse medfører umiddelbar kontrollavgift. I særskilte tilfeller kan andelseier få dispensasjon av styret. Dispensasjonen gis i de tilfeller andelseier venter på tildeling av fast plass. e.l.
 • Biler med grønne skilter firma/privat har ikke lov å benytte gjesteparkering uten særlig tillatelse fra styret. Overtredelse medfører umiddelbar kontrollavgift.
 • Parkering utenfor oppmerkede felter fører automatisk til kontrollavgift og⁄eller borttauing av kjøretøyet.
 • Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene blir ivaretatt av privat parkeringsselskap, som vil patruljere området med uniformert personell til uregelmessige tider.
 • Borettslaget tar ikke ansvar for skader, innbrudd, hærverk eller lignende som måtte oppstå på kjøretøyene.
 • Elbil eller lignende kjøretøy skal ikke tilkobles Østausa borettslags elektriske anlegg for ladning uten tillatelse fra styret.
 • Det er kun lov å oppbevare ett sett dekk på parkeringsplass i garasje.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare brann– og eksplosjonsfarlige eller giftige produkter i garasjeanlegget. Herunder nevnes spesielt gassflasker (propan o.a.).
 • Beboere som flytter fra borettslaget er selv ansvarlige for å si opp parkeringsplass.Parkeringsplassen skal sies opp skriftlig og har 1 mnd oppsigelsestid fra påfølgende måned. Leiekostnad løper til parkeringsavtalen er avsluttet ihht kontrakt.

 

For elbilplassene gjelder samme regler som for de øvrige parkeringsplassene, så langt disse passer. I tillegg gjelder også følgende bestemmelser, som går foran de øvrige parkeringsreglene hvis det skulle være et motsetningsforhold mellom dem:

 

 • Ladeplassene er reservert for elektriske kjøretøy, og det er derfor ikke tillatt å bruke plassen som parkeringsplass for annen type kjøretøy, uavhengig av om dette er eget eller andres kjøretøy. Dette vil bli håndhevet av privat parkeringsselskap.
 • Ladeplassene er personlige, d.v.s. at de fra Østausa sin side leies ut til én enkelt andelseier.
 • Det er ikke tillatt å framleie plassen eller ta betalt for lading av andres kjøretøy.
 • Det er ikke tillatt å benytte strømuttakene til andre formål enn lading av elektriske kjøretøy.
 • Strøm er inkludert i leiepris. Det foretas ikke individuelle avregninger eller hyppige justeringer i leien ut fra gjeldende strømpriser, men det forutsettes at leieprisen kan økes prosentvis mer enn for øvrige parkeringsplasser dersom faktisk forbruk og/eller markedspris for strøm over tid tilsier det.